17.9.2021

TURVA-ALAN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVANEET KORONASTA HUOLIMATTA

TURVA-ALAN SUHDANNERAPORTTI 2021:
LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVANEET KORONASTA HUOLIMATTA

Turvallisuusalan yritysten liikevaihto ja tilauskanta ovat kehittyneet myönteisesti pandemiasta huolimatta, vaikka liikevaihdon kasvu on ollut hieman heikompaa kuin ennen koronakriisiä.

Finnsecurity ry:n ja Turvaurakoitsijat ry:n teettämään turvallisuusalan vuoden 2021 suhdannekyselyyn osallistuneista yrityksistä puolet ilmoitti, että liikevaihto oli kasvanut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Neljännes kertoi liikevaihtonsa pienentyneen.

Yritysten tuottamien turvallisuusalan tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien kokonaistuotos (arvioitu liikevaihto) oli Suomessa 2,37 miljardia euroa vuonna 2019 ennen koronakriisiä. Summa oli 0,54 prosenttia Suomen yritysten liikevaihdosta.

Liikevaihto, kannattavuus ja työllistyminen paranevat lähitulevaisuudessakin

Alan yritykset arvioivat liikevaihdon kasvun nopeutuvan edelleen vuosien 2021–2022 aikana, sillä turvallisuusalan vuoden 2021 kyselyyn vastanneista yrityksistä 72 prosenttia ennakoi liikevaihdon kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Myös Tilastokeskuksen vartiointi- ja turvallisuuspalveluja koskevien liiketoimintakuvaajien kehitys vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä vahvistavat turvallisuusalan yrityskyselystä saatua käsitystä.

Kannattavuuden osalta näkymät ovat niin ikään valoisat, vaikka tuotantokustannusten nousun arvellaan hieman kiihtyvän. Kyselyssä noin 45 prosenttia arveli palkkaavansa lisää työntekijöitä eikä irtisanomisiin ja lomautuksiin tarvitse turvautua enää lainkaan.

Lähes 80 prosenttia yrityksistä totesi, että yleiset suhdanne- ja kysyntänäkymät paranevat ensi vuoden aikana oman yrityksen edustamalla toimialalla. Seuraavan kolmen vuoden ajanjaksolla samaan uskoi vielä suurempi osuus, eikä suhdanteiden heikkenemiseen uskonut kukaan.

Isoimmat puutteet tietoturvassa ja henkilöstön turvallisuudessa

Erilliseen asiakaskyselyyn osallistuneiden organisaatioiden mielestä tärkeimmät turvallisuuden uhkakuvat koskevat tällä hetkellä tietoturvallisuutta, toimitilojen paloturvallisuutta, henkilöstöön kohdistuvaa uhkailua, häirintää ja väkivaltaa, toimitilojen vesi- ja kosteusvahinkoja sekä työnteon terveydellisiä haittoja ja vaaratilanteita.

Kyselyyn vastanneista turva-alan asiakasyrityksistä pääosa koki, että turvallisuustilanne oli heikentynyt oman organisaation kohdalla. Syinä mainittiin digitaalisaation mukanaan tuomat lieveilmiöt kuten jatkuvasti kehittyvät IT-huijaukset, etätyön tietoturvariskit, vihapuheet ja maalittaminen. Häiriökäyttäytyminen, väkivaltatilanteet ja varkaudet ovat myös yleistyneet.

Digitalisaatio synnyttää uudenlaista kysyntää

Kyselyn mukaan tietoturvallisuustuotteilla, -palveluilla ja -järjestelmillä, etähallinta- ja valvontatuotteilla, turvallisuuskoulutuksella (ml. tietoturvallisuuskoulutus) sekä sähköisillä ja digitaalisilla lukitusjärjestelmillä on parhaimmat kysyntänäkymät lähivuosina.

Vuoden 2021 suhdanneraportin toteutti Finnsecurityn ja Turvaurakoitsijoiden tilauksesta Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith. Raportti on vuoden ajan kokonaisuudessaan käytettävissä vain tutkimuksen tilanneilla Finnsecurityn ja Turvaurakoitsijoiden yritysjäsenillä.

Turvallisuusalan vuosittaisen suhdanne- ja toimialaraportin tarkoituksena on tuottaa Finnsecurity ry:n ja sen kumppanien jäsenistölle, turvallisuusalan sidosryhmille sekä päättäjille ajantasaista tilastotietoa turvallisuusalan yritystoiminnasta. Raportissa arvioidaan markkinoiden laajuutta ja työllisyyttä, kuluneen vuoden toteutunutta kehitystä, lähiajan suhdanneodotuksia, turvallisuusalan hyödykeryhmien kysyntänäkymiä, hintojen kehitystä, kasvuyrittäjyyttä, yritysten taloudellista asemaa sekä keskeisiä kehittämistarpeita.

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää, Finnsecurity ry, p. 050 5987 063, joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi

Tutkija Pekka Lith, Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, pekka.lith4@gmail.com

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet