Finnsecurity ry:n säännöt

FINNSECURITY RY:N VIRALLISET SÄÄNNÖT

PRH:n rekisteröimät 8.2.2013.

Muutoksia, yhdistyksen kokous 19.4.2016. PRH:n ehdottamat tarkennukset päivitetty yhdistyksen syyskokouksen 21.11.2016 jälkeen nettiin 8.12.2016.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Finnsecurity ry ja sen kotipaikka on Helsin­gin kau­punki ja toimi­aluee­na koko maa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistys on turvallisuusalalla ja turvallisuustehtävissä toimivien tai turvallisuudesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää turvallisuustoiminnan yleisiä edellytyksiä.

Yhdistys voi:

 1. edustaa jäseniään ja valvoo jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja turvallisuusalaa koskevien asioiden käsittelyssä viranomaisten ja muun elinkeinoelämän kanssa
 2. edistää yhteistyötä toisten turvallisuusalan järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
 3. kehittää jäsenten ja koko turvallisuusalan menettelytapojen vastuullisuutta ja eettisiä arvoja
 4. kehittää sekä ammatillista että tiedollista tasoa
 5. lisätä turvallisuusalan ja suojausmenetelmien tietämystä kuluttajien keskuudessa
 6. toimia turvallisuusalan arvostuksen kohottamiseksi
 7. seurata alan kotimaista ja ulkomaista kehitystä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia, kursse­ja, esitelmäti­lai­suuksia ja näyttelyitä, hankkii alaa kos­kevaa kirjalli­suutta ja ope­tusmateriaalia, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viran­omaisille, harjoittaa voittoa tavoittele­matta julkaisutoi­mintaa, jär­jestää jäsenilleen matkoja ammat­tialan koulutus- ja tutustumistar­koi­tuksessa sekä pyrkii muilla­kin vastaavilla tavoilla toteuttamaan tarkoi­tustaan.

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, toimeen­panna arpajai­sia ja rahankeräystä sekä harjoittaa kioski­kauppaa ja ra­vintola- ja eloku­vatoimintaa varojensa kartuttami­seksi, omistaa toimin­taansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä kantaa ja vastata.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

Jäsenet

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä

- hyvämainei­nen täysi-ikäinen henkilö, tai

- oikeuskelpoinen yhteisö,

jotka hyväksyvät yhdis­tyksen tarkoi­tusperät ja sitoutuvat noudattamaan näitä sään­töjä sekä niihin perus­tuvia päätöksiä, ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jä­seneksi.

Yhdistyksellä voi olla seuraavia varsinaisia jäseniä: henkilöjäsen, opiskelijajäsen, seniorijäsen, yritysjäsen tai yhteisöjäsen. Henkilöjäseneksi yksityishenkilönä voi liittyä henkilö, joka toimii turvallisuusalalla tai on kiinnostunut turvallisuudesta, opiskelijajäseneksi henkilö, joka opiskelee turvallisuusalaa, seniorijäseneksi henkilö, joka on toiminut turvallisuusalalla ja siirtynyt eläkkeelle, yritysjäseneksi turvallisuus- tai riskienhallinta-alalla toimiva oikeuskelpoinen yritys ja yhteisöjäseneksi muu oikeuskelpoinen yhteisö, jolla on tai sen toiminta liittyy turvallisuusalan toimintaan. Jäsenorganisaatioksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä myös turvallisuusalan ulkopuolella toimiva yhdistyksen tavoitteita palveleva oikeuskelpoinen organisaatio.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka ei varsinaisesti toimi turvallisuusalalla, mutta jonka toiminta tähtää samoihin tarkoituksiin kuin yhdistyksen toiminta.

Varsinaiset jäsenet voivat yhdistyksen hallituksen päätöksellä ja halli­tuksen vahvistamin toimintaohjein muo­dos­taa rekisteröimättömiä ryhmiä, jotka val­mis­televat, päättävät ja toimeenpanevat jä­senten turvalli­suus­alaan liittyvän toiminnan edistämiseen sekä verkostoitumiseen tähtääviä hankkei­ta. Ryhmien puheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet tai hallituksen määräämä muu henkilö, hallituksen määräämin tavoin.

Jokaisen jäseneksi haluavan tulee toimittaa jäsenanomus kirjallisesti sähköistä kanavaa käyttäen yhdistyksen toimistolle tai hallitukselle. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jokainen yhdistyksen jäsen on merkittävä jäsenluetteloon.

4 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava sii­tä kirjallisesti yhdistyksen toimistolle, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niihin perustu­via pää­töksiä, voi halli­tus erottaa yhdistyksestä.

Jäsenen, joka ilmeisesti on vahingoittanut tai yrittänyt vahin­goittaa yhdistystä tai sen arvovaltaa taikka toiminut sen pää­määrien vastaises­ti, voi hallitus erot­taa yhdistyksestä.

Erottamispäätös on hallituksen annettava postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tiedoksi asian­omaiselle, jolla on oikeus vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä valitus­kirjelmänsä hallituk­sen puheenjoh­tajalle kolmenkym­menen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on kehotuksesta huolimatta laiminlyönyt 5§:ssä mainitun maksun suorittamisen eikä ole sitä maksanut maksun eräpäivän kalenterivuoden loppuun mennessä.

5 §

Varsinaisten ja kannatusjäsenten yhdistykselle suorittamat liittymis- ja jäsen­maksut määrää yhdistyksen syyskokous. Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä.

Varsinaiset jäsenet ovat lisäksi velvollisia maksamaan erityisen toimintamaksun osallistuessaan yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen tähtäävien 3 §:ssä mainittujen hankkeiden toteuttamiseen. Maksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen hallitus hankkeesta vastaavan ryhmän esityksestä.

Yhdistyksen kokoukset

6 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätko­kouksen maalis-huhti­kuussa ja syyskokouksen loka-marras­kuussa.

Tämän lisäksi yhdistys pitää ylimääräisen kokouksen, kun halli­tus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jä­senistä sitä erityi­sesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti halli­tukselta vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jokaiselle jäsenel­le kir­jallisesti tai sähköpostiviestinä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kutsu voidaan toimittaa myös yhdistyksen kotisivujen jäsensivuston välityksellä, edellyttäen että kutsun ilmestymisestä jäsensivuille ilmoitetaan sähköpostiviestinä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kut­sussa on mainittava aika ja paikka sekä kokoukses­sa käsiteltävät asiat.

Jäsenen yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoittamat asiat on jätettävä yhdistyksen hallitukselle postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.

7 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessaan hallituksen määräämä kokouksessa läsnä oleva hallituksen jäsen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tultua todetuksi valitsee kokous itselleen puheenjohtajan, sihteerin (pöytäkirjan pitäjän) sekä kaksi (2) pöytäkir­jantarkastajaa ja muut toimihen­kilöt.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen toiminta- ja tilikertomus;
 2. tilintarkastajien lausunto;
 3. tilinpäätöksen vahvistaminen;
 4. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisil­le;
 5. hallituksen esittämät ja jäsenten ehdottamat muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle;
 2. jäsen- ja liittymismaksujen suuruuksien määrääminen varsinaisille ja kannatusjäsenille;
 3. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen;
 4. tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavalle toimintavuodel­le;
 5. päätetään hallituksen jäsenten (6 – 8) määrästä;
 6. erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaali;
 7. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali;
 8. hallituksen esittämät ja jäsenten ehdottamat muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

Yhdistyksen kokouksissa on ainoastaan läsnä olevalla jäsen- ja liittymismaksun suorit­ta­neella varsinai­sella, yritys- ja yhteisöjäsenellä yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä tai kannatusjäsenellä ei ole yhdistyk­sen kokouk­sissa äänivaltaa.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ään­ten enem­mis­töllä, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yh­tynyt paitsi vaaleissa ja umpilippuäänes­tyksessä, joissa arpa ratkai­see. Äänestykset ovat avoi­mia, ellei kaksi (2) jäsen­tä vaadi, että äänestys on toimitettava umpilipuin.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan päätöksiä tehdä ainoastaan ko­kouskut­sussa mainituissa asioissa.

Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa läsnä olleen ja sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada yhdistyksen kokousten pöytäkirjat nähtäväkseen.

Hallitus

9 §

Yhdistyksen hallitukseen valittavan on oltava yhdistyksen henkilö-, opiskelija- tai seniorijäsen. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4 – 6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan peräkkäisten kausien määrä on kuitenkin rajattu siten, että henkilö voidaan valita puheenjohtajan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi ja varapuheenjohtajan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Vuorovuosin on erovuorossa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä.

Kesken toimikauden eroavan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai varsinaisen jäsenen tilalle voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valita uusi jäsen eroavan jäsenen toimikauden loppuun. Tätä toimikautta ei lasketa osaksi kahta peräkkäistä kautta.

10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun nämä katsovat sen tarpeelliseksi, tai vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaativat, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet varsinaisista jäsenistä on läsnä.

11 §

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 1. valita toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä sekä talousarvion puitteissa heidän palkkionsa;
 2. hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti;
 3. edustaa yhdistystä;
 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltä­vät asiat;
 5. toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset;
 6. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä määräaikana;
 7. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 8. ratkaista jäsenen ottamista ja erottamista koskevat asiat näiden sääntöjen 3 ja 4 pykälien mukaan;
 9. laatia kertomus edellisen vuoden toiminnasta;
 10. laatia toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvioesitys syyskokouk­selle;
 11. vahvistaa toimintamaksun määrä;
 12. jättää määräaikana yhdistyksen tiliasiakirjat, tositteet ja arvopa­perit ja muut tilintarkastuksessa tarvittavat asiapaperit tilintar­kastajille;
 13. ryhtyä tarpeelliseksi katsomiinsa yhdistyksen tarkoitusperiä edis­täviin toimiin.

Tilit ja tilien tarkastus

12 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille siten, että tilintarkastajan lausunto on jätettävissä hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinnon tilit sekä niihin liittyvät laskut ja tositteet, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Laskujen tulee olla puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan hyväksymiä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko kaksi yhdessä tai toinen heistä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

Kunniajäsenet

14 §

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi jäsenen, joka on kuulunut pitkäaikaisesti yhdistykseen ja työskennellyt puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen varsinaisen jäsenen tai henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusperien mukaista toimintaa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Sääntöjen muutos

15 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

16 §

Yhdistyksen purkamisesta on pää­tettä­vä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä anne­tuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan turval­lisuusalan koulutusta tukevaan toimintaan, josta tarkemmin päättää yh­distyksen purkamis­kokous.

17 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata aikaisempien sääntöjen mukaan saavu­tettu­ja jäsenoi­keuksia.

Finnsecurityn jäsenet