29.9.2020

TIEDOTE 25.9.: YRITYSTURVALLISUUTEEN PANOSTETTU VAIKEINAKIN AIKOINA: Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2020

Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2020: 

YRITYSTURVALLISUUTEEN PANOSTETTU VAIKEINAKIN AIKOINA          25.9.2020

 

Turvallisuusalan tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien kysyntä on ollut kuluvana vuonna keskimäärin hyvää ja vakaata. Tämä johtuu muun muassa rakennetun ympäristön laajentumisesta. Suhdannevaihteluja tasaavat jo asennettujen turvallisuusjärjestelmien ja -laitteiden ylläpito- sekä huoltotyöt. Tulokset ilmenevät tuoreesta Finnsecurity ry:n tilaamasta turvallisuusalan suhdanne- ja toimialaraportista.

 

Raporttiin liittyvään kyselyyn vastanneista yrityksistä yli puolet uskoo yleisten suhdanne- ja kysyntänäkymien paranevan seuraavina vuosina erityisesti etä- ja kameravalvontalaitteissa, lukitusjärjestelmissä, oviautomatiikassa sekä paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmissä. Sen sijaan vahtimestari- ja vartiointipalvelujen kysynnän kasvun arvioidaan olevan heikompaa.

 

Edelleen positiivisia kasvuodotuksia

Positiiviset odotukset tulevaisuuden suhteen heijastuvat kasvuhakuisuudessa. Noin kolmasosassa vastanneista yrityksistä oli voimakasta kasvuhakuisuutta, mikä on suhteellisesti paljon enemmän kuin maamme yrityskentässä on kasvuhakuisia yrityksiä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 68 prosenttia ilmoitti, että liikevaihto on kasvanut kuluneen vuoden aikana ennen kevään koronakriisiä. Noin puolet ilmoitti tilauskannan lisääntyneen ja kannattavuuden parantuneen. Toisaalta noin lähes neljäsosa ilmoitti niiden heikentyneen.

Toimialan kasvu on painottunut entistä enemmän arvonlisäystä tuottaville palvelualoille, mitä toimintojen digitalisaatio edesauttaa. Fyysisten tuotteiden suhteellinen merkitys on vähentynyt, vaikka myös alan kaupan ja teollisten valmistajien liikevaihto on kasvanut viime vuosina.

 

Turvallisuus on merkittävä työllistäjä ja arvonlisän tuottaja yhteiskunnassa

Turvallisuusalan liikevaihto oli vuonna 2018 arviolta 2,38 miljardia euroa, mikä muodosti 0,54 prosenttia Suomen yritysten liikevaihdosta. Vuosina 2014–2018 se kasvoi lähes viidenneksellä. Alan kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on suurempi kuin luku suoraan antaisi olettaa, sillä muiden yritysten ja julkisyhteisöjen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin ne pystyvät huolehtimaan tärkeistä turvallisuustoimista ja kykenevät vastaamaan uusiin uhkakuviin.

Vuonna 2018 alalla työskenteli arviolta 18 450 henkilöä, mikä oli 1,13 prosenttia maamme yritysten työllisyydestä. Alan työllisyydestä palvelualat muodostivat 74 prosenttia, jalostusalat 15 prosenttia ja kauppa 11 prosenttia. Alan työllisyys kasvoi noin 3 000 henkilöllä (19 prosenttia) vuosina 2014–2018.

Vuosina 2019–2020 uutta henkilökuntaa oli palkannut noin 37 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Tilanteen arvioidaan pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana, joskin vajaa viidesosa yrityksistä varautuu lomautuksiin ja muutama irtisanomisiin.

 

Asiakkaat luottavaisia ja aiempaa paremmin varautuneita

Asiakaskyselyihin vastanneista noin 90 prosenttia koki yleisen turvallisuustilanteen parantuneen tai pysyneen ennallaan viimeisen viiden vuoden aikana. Vaaroihin liittyvän tietoisuuden lisääntyminen, uudet toimintatavat ja teknologinen kehitys ovat edesauttaneet tähän tilanteeseen pääsemistä.

Turvallisuusuhista tärkeimpinä pidettiin tietoturvallisuuteen kohdistuvia hyökkäyksiä (75 prosenttia vastaajista). Toisena ja kolmantena mainittiin paloturvallisuus ja kosteusvahinkojen estäminen. Yli 80 prosenttia asiakkaista ilmoitti hankkineensa tietoturvallisuustuotteita, palveluja ja järjestelmiä viime vuosina.

Paloilmoittimet ja muut varoitinjärjestelmät olivat listan kärjessä, mutta myös työsuojelutuotteiden, turvallisuuskoulutuksen, etähallinta- ja valvontapalveluiden sekä lukitusjärjestelmien hankinta olivat yleisiä. Lähes 50 prosenttia vastaajista kuitenkin ilmoitti, että ostot ja muut investoinnit voivat siirtyä koronakriisin seurauksen.

 

Alalle tarvitaan lisää monen tyyppisiä osaajia

Tulevaisuuden kysyntänäkymien arviointi on nyt tavallista haastavampaa, mihin turvallisuusalan yritysten tulee varautua. Kyselyyn vastanneiden enemmistön mukaan koulutuksessa ja työelämän vastaavuudessa on toisaalta parantamisen varaa ja noin puolet koki ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden olevan vaikeaa siitäkin huolimatta, että alan vetovoima ja työllisyystilanne ovat olleet paremmat kuin ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin.

Turvallisuusalan yritysten vuoden 2020 suhdanne- ja toimialaraportin pääasiallisena lähteenä oli Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lithin keväällä ja kesällä 2020 toteuttama kyselytutkimus. Kyselyyn osallistui Finnsecurity ry:n jäsenistöä sekä Helsingin seudun kauppakamarin ja Suomen Yrittäjien työnantajina toimivia jäsenyrityksiä.

 

Lisätiedot:

 

Finnsecurity ry:n yritysryhmän puheenjohtaja Matti Helkamo, Siemens Osakeyhtiö,
puh 050 469 5051

Tutkija Pekka Lith, Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, puh 044 977 6250

Finnsecurity ry:n toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää, puh 050 5987 063

 

Finnsecurity on turva-alan toimijoiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on edistää suomalaisten turvallisuusalan yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Finnsecurityyn kuuluu lähes 600 yritys-, yhteisö- ja henkilöjäsentä.

www.finnsecurity.fi

 

Tiedote PDF

 

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet